दिनाक 22/4/2018 रोज.दुपारी30:30ग्रामीण पोलिस स्टेशन. मुख्य दार बंद करुन ठेवले त्या मुळे बाहेर गाव चे नागरिका ना पोलिस स्टेशन दार पाहण्यासाठी त्रास झाले

Video:


Share To:

Post A Comment:

0 comments so far,add yours